Lean Management

Lean management (štíhlé řízení) bychom mohli definovat jako způsob práce či filosofii, která si klade za cíl zvyšovat přidanou hodnotu veškerých firemních činností pro zákazníka a zároveň snižovat úroveň plýtvání zdroji, ať už se jedná o finanční prostředky, lidskou práci, čas, materiál či například skladové prostory. Jeho cílem je snížit zbytečné a neproduktivní plýtvání všemi zdroji na minimum, čímž se může buď zvýšit přidaná hodnota pro zákazníka, nebo snížit jeho náklady. Lean management (štíhlé řízení) lze uplatnit jak ve výrobě, tak v administrativních odděleních. Některé zprávy hovoří dokonce o využití na úrovni měst a státních orgánů. V této oblasti štíhlé řízení používáno především v cizině. Zajímavé zprávy o aplikaci lean managementu ve státní správě jsou například z některých amerických městských správ.

Lean management vychází z pěti hlavních principů, kterými jsou

 1. Stanovte to, co má pro zákazníka skutečnou hodnotu.
 2. Identifikujte tok hodnoty.
 3. Vytvořte plynulé a nepřerušované procesy.
 4. Vytvořte systémy řízené potřebou (tzv. princip tahu).
 5. Neustále se snažte o dokonalost.

Lean management zahrnuje několik klíčových kroků, a to:

 1. Lean plánování – jasné a transparentní strategické řízení
 2. Lean procesy managementu – jednoznačný a přehledný management procesů
 3. Lean dokumentovaný systém – jednoduché a přehledné dokumenty
 4. Lean obchodní procesy – štíhlý tok, redukce plýtvání v procesech a neustálé zlepšování
 5. Lean implementace – uspořádaný a disciplinovaný systém vedení, který zajišťuje to, že strategie budou implementovány a cíle budou dosaženy (Lean Culture)

S lean managementem velmi úzce souvisí také systém trvalého zlepšování Kaizen a systém účelného hospodaření na pracovišti, který je všeobecně znám jako 5S. Oba systémy se rozšířily z Japonska, kde mají poměrně dlouhou tradici. 5S jako název vznikl z pěti japonských slov, které všechny začínají na „S“. Jsou to:

 1. Seiri, což bychom mohli přeložit jako separovat.
 2. Seiton – do češtiny volně přeloženo jako systematizovat.
 3. Seiso – v češtině stále (trvale) čistit.
 4. Seiketsu – v češtině standardizovat.
 5. Shitsuke – do češtiny přeloženo jako snaha o stálost – sebedisciplína.
I systém 5S i Kaizen lze využívat nejen ve výrobních odděleních či závodech, ale své místo naleznou i v administrativě.

Jak Vám může TaskManager pomoci při implementaci štíhlého řízení ( lean managementu)?

 • TaskManager Vám pomůže odhalit úkony a procesy, které jsou vykonávány buď zcela zbytečně, nebo špatnými pracovníky. Příkladem může být zbytečná administrativní zátěž vysoce specializovaných a drahých pracovníků, kdy administrativu lze přenechat levnějším administrativním pracovníkům (asistentům apod.).
 • TaskManager Vám pomůže rozeznat, jaké činnosti vykonávají Vaši pracovníci. Díky této analýze budete schopni určit, zda Vaši pracovníci pracují efektivně, nebo zda lze mix jejich činností a kompetencí upravit tak, aby byly jejich možnosti plně využity.
 • TaskManager Vám pomůže identifikovat procesy a úkony, které mají minimální dopad na uspokojení zákaznických požadavků a zároveň překážky, které k takovému nedostatečnému uspokojení vedly. Například budete schopni odhalit dlouhé prostoje v komunikaci u pracovníků, kteří jsou v kontaktu s Vašimi zákazníky, nebo například pomalou odezvu pracovníků realizujících konkrétní úkol pro Vaše zákazníky apod.
Neváhejte a zjistěte, jak můžete TaskManager využít při zavádění lean managementu ve Vaší firmě. Zažádejte si o měsíční zkušební verzi zdarma.