Znalostní báze

Task Management

Task Managementem nazýváme řízení úkolů nebo jejich skupin v průběhu jejich životního cyklu. Tento proces zahrnuje 4 hlavní činnosti, a to plánování, testování, sledování a reporting. Task management může pomáhat jednotlivcům dosahovat jejich cílů nebo skupinám spolupracovat a sdílet znalosti (knowledge management) pro dosažení společných (týmových, firemních apod.) cílů. Úkoly dělíme dle obtížnosti – na úkoly s nízkou obtížností až úkoly s vysokou obtížností. Více zde

Task Management ve firmě

Je spousta možností, jak řešit správu úkolů ve firmě. My vám představíme jeden z nich - jednoduchý, ale vysoce účinný. Více zde

Time Management

Time managementem (neboli řízením času) bývají nazývány aktivity vedoucí k efektivněji využívanému času. Lze je využívat jak pro pracovní, tak pro soukromý čas, i když hlavní uplatnění mají samozřejmě ve sféře pracovní. Cíle těchto aktivit obecně závisí na generaci time managementu, kterou dotyčný jedinec používá. Všeobecně ovšem můžeme říci, že hlavním cílem aktivit spadajících do sféry time managementu je snaha maximalizovat užitek z každé časové jednotky. Generace řízení času rozeznáváme celkem 4. Liší se od sebe především používanými nástroji a také tím, jaké aspekty úkolu uživatele toho kterého systému řízení času zajímají. Více zde

Lean Management

Lean management bychom mohli definovat jako způsob práce či filosofii, která si klade za cíl zvyšovat přidanou hodnotu veškerých firemních činností pro zákazníka a zároveň snižovat úroveň plýtvání zdroji, ať už se jedná o finanční prostředky, lidskou práci, čas, materiál či například skladové prostory. Více zde

WorkFlow

Definic workflow dnes existuje celá řada. Jedna z nejběžnějších říká, že workflow je schéma nějakého firemního procesu či činnosti. Oficiální definice Workflow Management Coalition, jež se pokouší o sjednocení terminologie, zní: „Worflow znamená automatizaci celého nebo části podnikového procesu, během něhož jsou dokumenty, informace nebo úkoly předávány podle procedurálních pravidel od jednoho účastníka k dalšímu tak, aby proces dále pokračoval“. > Více zde

Hodnocení zaměstnanců

Způsobů hodnocení zaměstnanců existuje nepřeberné množství, od individuálních one-to-one rozhovorů s nadřízenými, přes systémy 360 či 540 stupňové zpětné vazby až po rozsáhlá development centra. Více zde